تیوال | محمد تاجیک درباره نمایش رابینسون کروزویه: اونی که غایبه همیشه گناهکاره! چون چون نمیتونه
S3 : 16:16:48
اونی که غایبه همیشه گناهکاره!


چون چون نمیتونه از خودش دفاع کنه!
از بهترین حرفهایی که بود که تو یک نمایش شنیدم
۱۶ تیر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید