تیوال | سید مهدی موسوی درباره فیلم خاک و مرجان: مخاطب این فیلم بیشتر از آنکه مردم ایران باشند، مردم
S3 : 05:53:53
مخاطب این فیلم بیشتر از آنکه مردم ایران باشند، مردم افغانستان هستند و فیلم ارتباط خوبی با مخاطب ایرانی برقرار نمی کند. «خاک و مرجان» تصویر مثبتی از افغانستان و رسم و رسومات آنها نشان می دهد و به طور غیر مستقیم از رنج های آنها و نقوذ بیگانگان به حریم شخصی آنها سخن می گوید.
الهه الف و sanaz m.barin این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید