تیوال | سید مهدی موسوی: هاردی:میخوام ازدواج کنم لورل:با کی؟ هاردی:معلومه دیگه,با
S3 : 06:42:49
هاردی:میخوام ازدواج کنم
لورل:با کی؟
هاردی:معلومه دیگه,با یه زن.مگه تو کسیو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه؟
لورل:اره
هاردی:کی؟
لورل:خواهرم.
چه جالب.
۱۶ آذر ۱۳۸۹
wow
he is very crazy
۱۶ آذر ۱۳۸۹
ok
۱۷ آذر ۱۳۸۹
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید