تیوال | شایسته دارابی درباره نمایش آرش ساد: که چی؟ نه واقعاً که چی ؟ آدم یاد مغازه هایی می افته
S3 : 06:32:34
که چی؟ نه واقعاً که چی ؟
آدم یاد مغازه هایی می افته که رو شیشه اش می نویسن « تخفیف نداریم، لطفاً چانه نزنیــــــــــــــــــد »...

FOR SALE نداره؟


هرگز نخواهم دید ... نمایشنامه را خواهم خواند (همان که بهرام بیضایی نوشته ) با کمترین هزینه که پول نمایشنامه اش باشد و با بیشترین هزینه که وقتم باشد...