تیوال | سید مهدی موسوی: به این روزهای یمن، لیبی، بحرین، مصر، تونس و ... داد
S3 : 05:57:17
به این روزهای یمن، لیبی، بحرین، مصر، تونس و ... داد از این ناتمامی.


پا خورده، زخم و زیلی و گرد و غباردار
یک عمر مثل قالی ِ نقش و نگاردار

افتاده‌است این طرفت بی‌شمار سر
برپا شده‌است آن طرفت بی‌شمار دار

گاهی دچار شورش خَلقی خداپرست
گاهی اسیر شهوت ضحاک ماردار

آبستن حوادث بسیار بوده‌ای
غمگین و شاد مثل زنانی که باردار...

هرچند ... دیدن ادامه » پیر و پیرتر از پیر می‌شوی
در آرزوی دیدن اسبی سواردار،

اندوهگین مباش! تو هم سبز می‌شوی
وقتی بهار بگذرد از سیم‌خاردار

تا آن زمان، زمین ِ سترون! صبور باش
ما را برای آمدنش بردبار دار.

-مژگان عباسلو
زیبا بود
۰۷ اسفند ۱۳۸۹
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید