تیوال | پروفایل آنا
S2 : 22:17:44
آنا 
زبان و ادبیات ژاپنی
 
«زبان» «تاریخ» «تدریس» «ترجمه»  
 
۲۶ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سوی کابوی پچ پچه های پشت خط نبرد ساکورا: شکوفه‌ی گیلاس عزیز شنگال شنل قطع دست در اسپوکن ننه دلاور الیور تویست
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
گروه آنسامبل مسایا (به رهبری هانیبال یوسف) آقای سماع