کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حمید عسکری
S3 : 21:25:49 | com/org
حمید عسکری 
مهندسی فرآوری مواد معدنی
کارشناسی ارشد  
دانشجو 
... 
... 
تهران / تهران  
۲۶ تیر ۱۳۹۶