تیوال | فائقه معتمدی درباره نمایش سوگواری قبل از مصیبت: از سرچشمه تا بهارستان برو بالا تا خیابون ایران و مجلس
S3 : 07:41:40
از سرچشمه تا بهارستان برو بالا تا خیابون ایران و مجلس و بیا پایین تا مخبرالدوله و امیرکبیر ...
خونه به خونه
نور به نور
پلاک به پلاک
گرما به سرما
فرش به فرش
دهن به دهن
بالا به پایین
چشم تو چشم
فیس تو فیس
ذکر خیر شماس .....
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید