تیوال | Natamam درباره نمایش آتن مسکو: یک کار زنانه ی بی نظیر که حال و هوای گیر افتادن در
S3 : 22:47:46
Natamam
درباره نمایش آتن مسکو i
یک کار زنانه ی بی نظیر که حال و هوای گیر افتادن در غربت را به خوبی نشان می دهد. بازی روان الهه پورجمشید در نقش ماشا به دل می نشیند و می درخشد، همچنان که پرستو کرمی در نقش الگا درخودماندگی را به خوبی انعکاس می دهد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید