تیوال | مهدیام رضایی درباره مونولوگ مارکس در سوهو، نمایشی درباره‌ی تاریخ:
S2 : 22:18:51
عجب پوستر فیگورانه ای..