تیوال | فرزاد جعفریان: درود همیاری جان دیروز پریروز صفحه ی نمایشگاه آثار