تیوال | Yaserbsb درباره نمایش آخر بازی: نمایشنامه آخربازی جناب بکت را بسیار دوست دارم و اجرا
S3 : 18:47:50
Yaserbsb
درباره نمایش آخر بازی i
نمایشنامه آخربازی جناب بکت را بسیار دوست دارم و اجرا کردن این نمایشنامه کار راحتی نیست اما دیشب من اجرای شریف و خوبی را از یک گروه جوان و خلاق تماشا کردم که واقعا دیدنی بود. امیدوارم از گروه های هنری جوان بیشتر حمایت بشود و بکنیم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید