تیوال | کیکاوسی نژاد: در باغ دلم هوا شمالی بوده است امسال اگر چه خشکسالی
S3 : 03:20:27
در باغ دلم هوا شمالی بوده است
امسال اگر چه خشکسالی بوده است
می آید از آن هنوز شمیم گل عشق
انگار کسی در این حوالی بوده است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید