تیوال | جعفر میراحمدی درباره فیلم سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری: روایتگر داستانِ رنج، خشم، انتقام، امید و عشق؛ آنچه
S2 : 01:26:54
روایتگر داستانِ رنج، خشم، انتقام، امید و عشق؛ آنچه که در زندگی روزمره مان با آن مواجه هستیم...
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید