تیوال | علی نجاریان درباره نمایش پنجاه پنجاه: بازیگری خیلی باشکوه به نظر می رسد. اما این کاری است
S3 : 11:57:33
بازیگری خیلی باشکوه به نظر می رسد.
اما این کاری است که بیش از همه چیز باعث می شود به خدا شبیه شوم.

من می کوشم یک انسان بسازم،
او هم همین کار را می کند.