کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علی نجاریان درباره نمایش پنجاه پنجاه: بازیگری خیلی باشکوه به نظر می رسد. اما این کاری است که بیش از همه چیز
S3 : 15:00:18 | com/org
بازیگری خیلی باشکوه به نظر می رسد.
اما این کاری است که بیش از همه چیز باعث می شود به خدا شبیه شوم.

من می کوشم یک انسان بسازم،
او هم همین کار را می کند.