تیوال | سید مهدی موسوی: این سیب هم برای تو دخترک! دوباره فکر کن نیوتن هرگز
S2 : 05:53:24
این سیب هم برای تو دخترک!
دوباره فکر کن
نیوتن
هرگز آنچه را که باید
کشف نکرد

گروس عبدالملکیان
امان از نیوتن با سیبش....
۰۲ آذر ۱۳۸۹
چشم
۰۳ آذر ۱۳۸۹
ممنونتونم،چشمتون بی بلا،سپاس.
۰۳ آذر ۱۳۸۹
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید