تیوال | ساسان زرافشان نیا درباره نمایش دست نیافتنی‌ها: جناب آقای قدس با درود برای این کار تخفیف وفاداری
S3 : 10:40:53
جناب آقای قدس
با درود
برای این کار تخفیف وفاداری در نظر نمی گیرید؟
محمد ظلی این را دوست دارد
سلام
با توجه با اینکه قیمت بلیط 15000 می باشد در حال حاضر امکان تخفیف وفاداری نیست از هفته آینده تخفیف وفاداری خواهیم داشت.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
سپاس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید