کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | حسین بنیاد درباره نمایش خاتون: https://www.farsnews.com/news/13970722000987/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF زنگ
S3 : 16:58:06 | com/org
حسین بنیاد
درباره نمایش خاتون i
https://www.farsnews.com/news/13970722000987/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

زنگ افتتاح نمایش «خاتون» با یاد‌بود مرحوم انوشیروان ارجمند نواخته شد
زنگ افتتاح نمایش «خاتون» به کارگردانی حسین عالم بخش با حضور حجت‌الاسلام ابوترابی فرد
محمد لهاک و مهدی (آرش) رزمجو این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید