تیوال | Leon S. Kennedy درباره آلبوم صوتی هنوز پاییز است (کیهان کلهر و رامبرانت تریو): گوش نواز، دل انگیز و ژرف. به نظر من ((هنوز پاییز است))
S2 : 20:20:32
گوش نواز، دل انگیز و ژرف.
به نظر من ((هنوز پاییز است)) همه ی کسانی که موسیقی بی کلام دوست دارند را خرسند می کند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید