تیوال | محسن مظاهری: لحظه به لحظه ساعت به ساعت روز به روز سالیان دراز سنگ
S2 : 23:16:01
لحظه به لحظه
ساعت به ساعت
روز به روز
سالیان دراز
سنگ مى شود
بغض هاى خیس نشده!
و نمى افتد
بر گونه ها
این زخم هاى بى دوا!
(محسن مظاهرى)
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید