تیوال | سید مهدی موسوی: گزارش تصویری-تشریحی از اولین اجرای نمایش 16 آذر 32 نمایش
S3 : 05:52:51
گزارش تصویری-تشریحی از اولین اجرای نمایش 16 آذر 32
نمایش "زخمه بر زخم"

http://iusnews.ir/?pageid=120188

البته هر چند از 16 آذر گذشته،‌ اما دانشجو همچنان بیدار است!
۲۰ آذر ۱۳۸۹
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید