تیوال | حامد اصغرزاده:
S3 : 06:43:04
دروغ است
روز و شب روزگار
خورشید
سالهاست مرده است


از: خود
چقدر تلخ...
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
درود بر شما حامد اصغرزاده

دیدگاهتان را نسبت به جهان عوض کنید، می بینید که خورشید هر روز با ما زندگی می کند و هنوز "زنده" است.
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید