کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل فرزاد تقوی فرهی
S3 : 15:57:14 | com/org
فرزاد تقوی فرهی 
علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناسی ارشد  
کارشناس روابط عمومی 
نمایش- عکاسی- شعروادبیات- موسیقی- سینما ُارتباطات و روابط عمومی 
چون عاشقانه هنر را دوست داشتم روابط عمومی را انتخاب کردم تا گوشه ای حتی کوچک از هنر ها آشنایی پیدا کنم 
تهران / تهران  
۲۴ تیر ۱۳۹۲