تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: عشق دوست داشتن دائمی است,ولی دوست داشتن,محدوده زمانی
S2 : 12:20:41
عشق دوست داشتن دائمی است,ولی دوست داشتن,محدوده زمانی دارد.

2-عشق خیانت ندارد,ولی دوست داشتن خیانت دارد

3-عشق تنوع گرایی ندارد,امادوست داشتن تنوع گرایی دارد.

4-عشق زمان ومکان وفاصله نمی شناسد,ولی دوست داشتن
باایجادفاصله هاازبین می رود.
یارنزدیک ترازمن به من است وین عجب بین که من ازاودورم

5-عشق محبتی است که دردوطرف باهم تعالی پیدامی کند,ولی
دردوست داشتن می تواندیک طرفه باشد.
اگرمجنون دل شوریده ای داشت دل لیلی ازاوشوریده تربی

6-درعشق,دل بستگی وجودداردکه سرچشمه آن شناخت است,ولی
دردوست ... دیدن ادامه » داشتن وابستگی وجودداردکه سرچشمه آن عادت است

7- در عشق ورزیدن تعهد است ولی در دوست داشتن نه

بانو هاشمی

از: بانو هاشمی
8- عشق جسارت و شجاعت میافریند اما دوست داشتن احتیاط و ملاحظات..
۲۰ شهریور ۱۳۹۳
ببخشید اینجا می نویسم؛ خواهش می کنم به پیشنهاد دوستانتان، پیشنهاد بنده را در مورد تیوال با هدف تعامل بیشتر کاربران، مطالعه بفرمایید.
۲۶ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید