تیوال | بابک محمودی درباره نمایش این یک پیپ نیست: خوب بود.موضوعی عمیقا فلسفی،جسورانه.... نوآوری های قابل
S3 : 01:51:22
خوب بود.موضوعی عمیقا فلسفی،جسورانه.... نوآوری های قابل ستایش، اجرایی قابل قبول و یک ساعت و چهل دقیقه تفکر خارج از مدل های پیش فرض ذهن آدمی....آمیزه ه ای از اندیشه های فوکو،سارتر،سوسور .....که میتوان ساعت ها در مورد آن حرف زد.در مجموع حتما به دیدنش می ارزید....(پی نوشت: بازی های زبانی پیچیده، فاصله عامدانه سن با تماشاگر، حایل شیشه ای فی ما بین، موضوع سخت فهم، عدم پیروی از خط داستانی معمول،بازی های مکانی و زمانی،.... و...امکان اختلال در فوکوس تماشگر نا آماده و بی حوصله را افزایش میدهد..)