تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: "هیچ کدوممون خوب نیستیم. هممون نانجیب و نامهربون
S3 : 07:17:30
"هیچ کدوممون خوب نیستیم. هممون نانجیب و نامهربون و بدجنسیم. هممون یه مشت آدم مریض و وحشتناک و نفرت انگیزیم." - بارنی کشمن


از پرده سوم "عاقبت عشاق سینه چاک" نیل سایمون
نمایشی از بهرام تشکر
تماشاخانه پالیز، ساعت 21