کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: ‍ می خرامد باد پاییز در دل صاف و سیاه گیسوان وحشی
S3 : 17:40:33 | com/org
‍ می خرامد باد پاییز
در دل صاف و سیاه
گیسوان وحشی او !
می پریشد تارهایش
بر حریر باد رقصان!
چرخ باد و رقص مویش
می شود با هم هماهنگ!
می سراید شعری از نو
جمع زیبایی و سردی!
شعر نو نقلی ست، تنها
از شب و گیسو و از باد!
ذره ذره ذوب گشته
در زمان، در کوچه، در یاد...

#مرجانه
دل صاف و سیاه !!!
۰۳ مهر ۱۳۹۷
درودها
سپاس از توجه تون
۰۸ مهر ۱۳۹۷
ممنون
واقعا پاییز دوست داشتنیِ
نفس کشیدنش، دیدنش، بو کشیدنش، نوشتنش و خوندن ازش، همه لذت بخشِ
۰۸ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید