تیوال | پیرزاد: گفتم که من ندانم بی تو چه آیدم پیش گفتا که بی من
S3 : 14:10:05
گفتم که من ندانم بی تو چه آیدم پیش

گفتا که بی من اما تیغی که بر جگرشد



گفتم که پس میازار، این کهنۀ دل آزار

گفتا که بر دل من کی ناله ات اثر شد؟

پیرزاد

www.sereghazal.blogfa.com
مرتضی کلانی، محمدرضا مدیری، بامداد و Mary.57 این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید