تیوال | مریم اسدی: من از تمامی پل های عابر این شهر پریده ام من با تمام
S3 : 10:25:36
من از تمامی پل های عابر این شهر پریده ام
من با تمام شاهتوت های له شده ، فامیل خونی ام
من سائل پلاویکس های قلب دراگ استورم
من مُرده ام و خواب دیده ام ، زنده ام
قاصدک، مارال عظیمی، سایه * و پانیذ نیک این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید