تیوال | مریم اسدی: من از تمامی پل های عابر این شهر پریده ام من با تمام
S3 : 11:52:13
من از تمامی پل های عابر این شهر پریده ام
من با تمام شاهتوت های له شده ، فامیل خونی ام
من سائل پلاویکس های قلب دراگ استورم
من مُرده ام و خواب دیده ام ، زنده ام
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۲ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید