کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد لهاک
S3 : 11:48:58 | com/org
محمد لهاک 
شاغل در هلدینگ انتشاراتی تبلیغاتی 
تئاتر سینما غذا سفر کتاب موسیقی خوب  
در جسم بشری من ، ابدیت تکرار می شود ! به شادی میلاد یک حباب و غم ترکیدن حبابی دیگر ! تکرار می شود – آری ! – زوزه ی جگرسوز سگ های معصوم غرایزم ، از کشیدن این سورتمه ی لت و پار ! هراسناک از بی هوده گی زمان ، در هذیان  
تهران / تهران  
۲۰ تیر ۱۳۹۷