آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل علی رضا رحمان آبادی
S3 : 23:20:15 | com/org
علی رضا رحمان آبادی 
علوم تغذیه
کارشناسی  
علوم پزشکی شهید بهشتی 
دانشجو 
کتاب، تئاتر، سینما، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی 
تهران  
۱۵ دی ۱۳۹۱