آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شادی جعفری
S3 : 07:59:59 | com/org
شادی جعفری 
روانشناسی بالینی
آزاد واحد تهران مرکز 
 
تئاتر/شعر/سکوت/تنهایی 
تهران / تهران  
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰