آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کمال عبدی
S3 : 21:24:07 | com/org
کمال عبدی 
ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد  
کارگردان تئاتر - مدرس زبان- مترجم 
تئاتر - فلسفه - نقد - فوتبال - هنر مدرن  
تهران / تهران  
۳۱ فروردین ۱۳۹۸