تیوال | سجاد افشاریان درباره نمایش ایران استرالیا:
S3 : 03:30:40
وقتی 2 عدد غمگنانه ای می شود ..
خدا قوت پهلوان
۱۳ شهریور ۱۳۹۳
یک بدتر از این حرفاست....
۱۳ شهریور ۱۳۹۳
من که به صفر غمگنانه رسیدم و اشک ها
سیر نمیشم از دیدن کاراتون..
۱۶ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید