تیوال | لیلا زاهدی درباره نمایش آهسته با گل سرخ: کاش جناب مرزبان یک رویکردی امروزی به اثر داشت . به
S3 : 07:40:55
کاش جناب مرزبان یک رویکردی امروزی به اثر داشت . به نظرم نمایش از بسیاری جهات متاسفانه ضعیف بود.