کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرضیه سیاوش کیا درباره فیلم رضا: خیلللللی دلپذیر رها دوست داشتنی من یک الکی خوش شاعر مسلک ام و قان
S3 : 07:32:16 | com/org
مرضیه سیاوش کیا
درباره فیلم رضا i
خیلللللی دلپذیر
رها
دوست داشتنی
من یک الکی خوش شاعر مسلک ام و قانع
من در طول مدت فیلم همه اش جمله مشترکی که ویل دورانت و جناب شایگان بهش اشاره می کردند یادم میافتاد
" پدیده قرن جدید تقلیل عشق به سکس است"
۰۶ آذر ۱۳۹۸
قابل تامل
۰۹ آذر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید