تیوال | فائزه طاهری درباره نمایش مرغ دریایی من:
S2 : 16:34:09
تلخ‌ترین چیزا خاطراتی‌ان که به کابوس تبدیل می‌شن..