تیوال | فائزه طاهری درباره نمایش مرغ دریایی من:
S3 : 02:07:06
تلخ‌ترین چیزا خاطراتی‌ان که به کابوس تبدیل می‌شن..