تیوال | امیر حسین زاده درباره نمایش آواز قو: دیدن استاد پورصمیمی جذاب بود اما یقیناً نمایشنامه
S3 : 03:53:24
دیدن استاد پورصمیمی جذاب بود
اما یقیناً نمایشنامه مناسب همه سلایق نیست.
حمیدرضا مرادی، فرامرز فخری و علی جباری این را خواندند
مسیح راستی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید