تیوال | پیمان یاحقی : دانلود نمایشنامه بازی آخر در http://peymanyahaghi.blogfa.com/ ن
S3 : 23:54:03
دانلود نمایشنامه بازی آخر

در
http://peymanyahaghi.blogfa.com/

نمایشنامه ای ابزورد از رویای بازیگری و تناقضاتی که بین همین منظور بین یک زن و مرد رخ می دهد.