تیوال | میلاد زندی: به نامت عشق قلب اندوه ها خالی دهانت سرخ چشمت فال و
S2 : 20:34:34
به نامت عشق
قلب
اندوه ها
خالی
دهانت سرخ
چشمت فال
و دستت بی هوا.. خالی
نشستم شعر گفتم
خانه گفتم
پنجره
لبخند
نشستم اشک گفتم
انتظارت
کوچه ها خالی
هوا را خیس کردم
اسمان ... دیدن ادامه » را ابر
دل را تنگ
تورا می خواستم
و درد از این رویای خوش
خالی…
میلاد زندی
بسیار عالی
۲۶ شهریور ۱۳۹۴
زیبا...
۲۶ شهریور ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید