کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آیدا طاهرزاده درباره فیلم نگار: من داشتم لگد میخوردم نگار حواسم به این بود امروز ناخن
S3 : 09:03:06 | com/org
آیدا طاهرزاده
درباره فیلم نگار i
من داشتم لگد میخوردم نگار حواسم به این بود امروز ناخن هاتو کوتاه کردی
داشتم میزدم تو مغز یارو دیدم جوراب سبزهاتو پوشیدی
تو دیروز بعد چهار سال منو دیدی نگار،30ثانیه نگاهت ازم برنگشت