تیوال | فائقه معتمدی درباره فیلم قاتل اهلی: چرا حواست به هوات نیست ....یه تنه تنها شدی ... چی
S3 : 01:36:11
چرا حواست به هوات نیست ....یه تنه تنها شدی ...
چی داری ....یه تن و هزار تا خنجر ..