تیوال | Justice درباره نمایش هتل کوهستانی: یه کار عالی درگیرم؛با خودم ونمیدانم این تکرارِ سیزیف
S3 : 13:53:23
Justice
درباره نمایش هتل کوهستانی i
یه کار عالی
درگیرم؛با خودم
ونمیدانم این تکرارِ سیزیف گونه؛همان زندگیست؟
.......
گاهی خودت را تماشا کن
بیرون بزن از این جاده های ترسیم شدهٔ لعنتی
نُت های همیشگیت را پاره کن
نترس!
بداهه بنواز زندگی را
گاهی خودت را تماشا کن ...

نگارش موجزتان دوست داشتنی بود و مخلص کلام دوست ارجمند
برقرار باشید
۲۴ دی
سپاس
چشم انتظار کارهای زیبایتان هستم...
۲۶ دی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید