تیوال | Leon S. Kennedy درباره نمایش مرغ دریایی من: ماشا (خطاب به مادرش): ((ازدواج انقدر آدم رو مشغول می
S2 : 17:26:33
Leon S. Kennedy
درباره نمایش مرغ دریایی من i
ماشا (خطاب به مادرش): ((ازدواج انقدر آدم رو مشغول می کنه که دیگه فرصتی برای دوباره عاشق شدن پیدا نمی کنی)).