تیوال | مسعود محمدی درباره نمایش سرود صدهزار افلیای عاشق: کلیت کار و نو اوریهاشو دوست نداشتم ولی بازی خانم صحرا
S3 : 00:41:27
کلیت کار و نو اوریهاشو دوست نداشتم ولی بازی خانم صحرا فتحی خوب بود
کاملا موافقم. حرف دل مارو زدی.
۰۷ بهمن ۱۳۹۰
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید