کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ساره رزاززاده
S3 : 13:20:01 | com/org
ساره رزاززاده 
داروسازی
دکتری  
علوم پزشکی شهید بهشتی 
دانشجو 
تئاتر و موسیقی 
تهران / تهران  
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵