تیوال فیلم همه می‌دانند
S3 : 17:15:54
: اصغر فرهادی
:خاویر باردم، پنه‌لوپه کروز، ریکاردو دارین، باربارا لنی
:آلوارو لونگوریا، الکساندر ماله گی، آندرئا اوکیپینتی
: خاویر لیمون
: خوزه لوئیس آلکائینه
: هایده صفی‌یاری
شهر:
تهران