آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهسا
S3 : 07:35:55 | com/org
مهسا 
ادبیات فارسی
کارشناسی  
دانشگاه سمنان 
 
سینما-ادبیات-عکاسی 
مازندران / بابلسر  
۳۰ مهر ۱۳۹۲