آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی مردانی
S3 : 03:00:38 | com/org
مهدی مردانی 
مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
کارشناسی ارشد  
دانشگاه علم و صنعت ایران 
 
 
 
۲۷ دی ۱۳۹۲