آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ساناز ب
S3 : 10:24:42 | com/org
ساناز ب 
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی  
آزاد - واحد تهران جنوب 
مترجم 
 
تهران / تهران  
۰۱ خرداد ۱۳۹۵